כביסה מתחלפת, נתלית ונקטפת,

מייצרת שכבה של יום יום ושגרה. 

דרך רשת חוטים סבוכה, בין מה שהיה

ובין מה שהיה צריך להיות, 

ומה שכדאי להשיב.